تأثیر نرخ ارز بر صادرات صنایع دستی در کشورها

1402/7/9 6:23:1801/07/1402|

مقدمه صنایع دستی یکی از حوزه‌های مهم اقتصادی و فرهنگی هر کشور است که تأثیر مهمی بر اشتغال، توسعه مناطق ...