دلار و میزان سرمایه‌گذاری خارجی در آمریکا

1402/11/23 10:21:2316/11/1402|

مقدمه در دنیای اقتصادی امروز، پدیده‌های بین‌المللی مانند تغییرات ارزش ارزها و سرمایه‌گذاری خارجی دارای تأثیرات فراگیری بر اقتصادهای جهانی ...