بررسی نرخ بیکاری در کانادا و راهکارهای مقابله با آن

1402/9/12 10:11:4106/09/1402|

مقدمه نرخ بیکاری یکی از مؤلفه‌های اقتصادی حیاتی است که تأثیر مستقیم بر کیفیت زندگی افراد و پویایی بازار کار ...