Project Description

حواله سوئیفت

حواله سوئیفت

نحوه‌ ارسال پول
مزیت های سوئیفت
کارمزد حواله
صرافی تجارت:صفحه اصلی / حواله بانکی سویفت

مزیت های ارسال حواله بصورت سوئیفت Swift

نحوه‌ی ارسال پول از طریق حواله سوئیفت

نحوه‌ی ارسال پول از طریق حواله سوئیفت

به طور کلی ۳ گزینه زیر هنگام ارسال حواله سوئیفت مد نظر قرار میگیرند:

OUR: اگر هنگام ارسال حواله این گزینه را انتخاب کنید تمام کارمزد های بانک واسط را شما میپردازید.

SHA: چنانچه هنگام ارسال حواله سوئیفت این گزینه را انتخاب کنید کارمزد بانک های واسطه بین شما و گیرنده حواله تقسیم میشود. بخشی را شما نقدا در بانک میپردازید و بخشی از آن از اصل پول کم میشود.

BEN: با انتخاب این گزینه هنگام ارسال حواله سوئیفت تمام کارمزد بانک های واسط از اصل پول کم میشود. به عنوان مثال ممکن است شما ۲۰۰۰ دلار ارسال کرده باشید اما در نهایت ۱۹۵۰ دلار به حساب بانکی گیرنده رسیده باشد

کارمزد ارسال حواله سوئیفت

کارمزد ارسال حواله سوئیفت

حواله ای که از طریق سیستم سوئیفت ارسال میشود با توجه به مبلغ و کشور مقصد کارمزد متفاوتی خواهد داشت. معمولا بانک های نزدیک به هم در یک منطقه جغرافیایی کارمزد کمتری از ارسال کننده ها برای نقل و انتقالات مالی دریافت میکنند. این کارمزد را بانک ارسال کننده از شخص ارسال کننده دریافت میکند. این مبلغ با توجه به نوع ارز، کشور دریافت کننده و مبلغ متفاوت است و ممکن است رقمی بین ۲۵ الی ۶۰ دلار باشد.

در صورتی که قصد انتقال پول با حواله سوئیفت را دارید، می‌توانید از خدمات حواله سوئیفت صرافی تجارت بهره ببرید
info@tejaratexchange.ca895-2020-(416)
ارتباط با ما
در صورتی که قصد انتقال پول با حواله سوئیفت را دارید، می‌توانید از خدمات حواله سوئیفت صرافی تجارت بهره ببرید
info@tejaratexchange.ca895-2020-(416)
ارتباط با ما