بله. با هماهنگی قبلی و کنترل نمودن مدارک شناسایی شما این امر قابل انجام می باشد.